کرونا را شکست می دهیم

Thursday، ۲۱ Farvardin ۱۳۹۹

به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم

به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم

به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم

ttps://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fkhodnegary.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2F120304141848.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fkhodnegary.com%2F%25D8%25A7%25D9%2581%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25A7-%25D9%2581%25D9%2582%25D8%25B7-%25D8%25A8%25D8%25B1-%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AB%25DB%258C%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25B0%25D8%25A7%25D8%25B1%2F&tbnid=dcto60HyZPw5LM&vet=12ahUKEwie79Hn9NvoAhVP_IUKHWmgCSIQMygQegUIARDtAQ..i&docid=ciQGqt7V_RFWSM&w=300&h=300&q=%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%A7&safe=active&ved=2ahUKEwie79Hn9NvoAhVP_IUKHWmgCSIQMygQegUIARDtAQhttps://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fkhodnegary.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2F120304141848.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fkhodnegary.com%2F%25D8%25A7%25D9%2581%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25A7-%25D9%2581%25D9%2582%25D8%25B7-%25D8%25A8%25D8%25B1-%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AB%25DB%258C%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25B0%25D8%25A7%25D8%25B1%2F&tbnid=dcto60HyZPw5LM&vet=12ahUKEwie79Hn9NvoAhVP_IUKHWmgCSIQMygQegUIARDtAQ..i&docid=ciQGqt7V_RFWSM&w=300&h=300&q=%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%A7&safe=active&ved=2ahUKEwie79Hn9NvoAhVP_IUKHWmgCSIQMygQegUIARDtAQhttps://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fkhodnegary.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2F120304141848.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fkhodnegary.com%2F%25D8%25A7%25D9%2581%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25A7-%25D9%2581%25D9%2582%25D8%25B7-%25D8%25A8%25D8%25B1-%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AB%25DB%258C%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25B0%25D8%25A7%25D8%25B1%2F&tbnid=dcto60HyZPw5LM&vet=12ahUKEwie79Hn9NvoAhVP_IUKHWmgCSIQMygQegUIARDtAQ..i&docid=ciQGqt7V_RFWSM&w=300&h=300&q=%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%A7&safe=active&ved=2ahUKEwie79Hn9NvoAhVP_IUKHWmgCSIQMygQegUIARDtAQ