Google

راهکارهاي قرآني براي ترويج فرهنگ حجاب و عفاف

راهکارهاي قرآني براي ترويج فرهنگ حجاب و عفاف

وي راهکار مقابله با اين پديده را عمل طبق منطق قرآني «ادع الي سبيل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه» مي داند و مي گويد بايد با گرايش دادن مردم به سمت بحث هاي منطقي و حکمت گونه، فرهنگ، اعتقادات و بينش آن ها را تقويت کرد. او عمل مسئولان به اوامر و آموزه هاي دين را هم از عوامل مهم گرايش مردم به شعائر ديني مانند حجاب مي شمارد و بر انجام کار علمي در زمينه حجاب تاکيد مي کند. خوشبختانه در سال هاي اخير و پس از تصويب طرح ترويج فرهنگ حجاب و عفاف در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دستگاه هاي مختلفي مامور پيگيري اين امر شدند. هرچند دست يابي به نتيجه زمان مي خواهد اما، اصلاح و روزآمدي همان برنامه مي تواند نتايج خوبي در پي داشته باشد. دکتر علوي مهر در اين گفت وگو پديده بدحجابي و راه کار رفع آن را از ديدگاه خود تحليل کرد. در عين حال که به نظر مي آيد نقش نهادهايي مانند خانواده و مراکز آموزشي در پيشگيري از بروز چنين معضلي شايان توجه است.
ريشه هاي معرفتي و نظري معضلات فرهنگي مانند بدحجابي چيست؟ چرا همواره جامعه با اين پديده روبه رو بوده است؟درباره معضلات فرهنگي ازجمله بدحجابي چند نکته قابل توجه است:نکته اول، اين است که ما مي دانيم در طول تاريخ همه جوامع اعم از ديني و غيرديني با مشکلات فرهنگي و اجتماعي مواجه بوده اند. حتي در دوران حاکميت پيامبر اکرم(ص) و امام علي(ع) و دوران خلفا هم جوامع اسلامي با اين گونه مشکلات روبه رو بودند و با آن دست و پنجه نرم مي کردند. در واقع اين گونه مشکلات نه به يک جامعه خاص و نه به يک دوره زماني ويژه مربوط مي شود.نکته دوم، فرآيند و خط مشي هايي است که حکومت هاي امروزي نسبت به حجاب در پيش گرفته اند. آن چه در گذشته و در دوران رژيم پهلوي مشاهده مي شد و امروزه در اروپا و ترکيه مشاهده مي شود، اين است که حجاب يک شعار مذهبي تلقي مي شود و به همين دليل مورد تهاجم قرار گرفته و مي گيرد. از آن طرف بي حجابي خود به خود عامل انحراف و فساد است.نکته سوم اين است که آن دسته از حکومت ها که به نوعي در پي منافع و سود مادي اند و اقتصاد را محور پيشرفت و توسعه خود قرار داده اند، دين گريزي دارند، اين حکومت ها به همراه قدرت هاي بزرگ، دين را به عنوان يک حقيقت قبول ندارند و به آن به عنوان يک ابزار و وسيله مي نگرند. آن ها در راستاي منحرف کردن جامعه و فرهنگ ديني تلاش مي کنند و اساسا در پي اين هستند که از يک سو فساد را گسترش دهند و ازسوي ديگر دين را که ماهيتي فسادستيز و ظلم ستيز دارد، محدود کنند. حتي اگر اسم دين را نياورند، سعي مي کنند با مهم ترين شاخص هاي ديني همچون جهاد، استکبارستيزي و حجاب که جزو مسائل اجتماعي است، مقابل کنند. اين مبارزه با حجاب و شعائر ديني و فرهنگ اصيل ديني و اسلام ناب محمدي(ص)همواره وجود داشته است.
شما در تحليل خود مبارزه با حجاب را امري راهبردي در حکومت هاي استکباري در گذشته و حال برشمرديد حال سوال اين است که پس از پيروزي انقلاب و تاسيس نظام اسلامي چه تغييري در اين روند پيش آمد؟با تشکيل نظام جمهوري اسلامي مسائلي پديد آمد که به آن اشاره مي کنم: ۱ - بايد توجه کنيم که به نوعي دين و حکومت با هم تلفيق شد و تصور برخي از مردم اين است که هرچه حکومت انجام دهد يا با آن موافق باشد، از دين است و هرچه با آن مخالف است يا آن را انجام نمي دهد، خلاف دين است. البته تصور افراد خاص و فرهيخته غير از اين است. اما در ذهن برخي از مردم مشي حکومت و نظام، ملاک و معيار ديني بودن يا نبودن تلقي مي شود. لذا نظام جمهوري اسلامي ايران در آغاز به الگويي تبديل شد که بسياري را به خود جذب کرد. ۲ - پديد آمدن مشکلات و تهاجم قدرت هاي بزرگ ضد اسلام و شاخص هاي مهم آن، مشکلاتي پيش آورد که يکي از آن ها مسائل اقتصادي بود و طي اين سه دهه همواره يکي از معضلات مهم کشور را تشکيل مي داد.۳ - از طرفي هم، اين تصور در برخي از مردم پيدا شده است که جمهوري اسلامي ايران با شعارهايي که به عنوان اسلام مي دهد، هر سال با يک موقعيت خاص و بحراني مواجه مي شود. بنابراين مشکلات پيش آمده و نيز ذهنيت هاي ساخته شده،به ذهن برخي از مردم چنين القا مي کند که حکومت اسلامي نمي تواند اداره کننده جامعه باشد. اين نگرش از سوي سکولارها نيز تقويت مي شود. اين در حالي است که در بحث کارآمدي نظام از تبيين تهاجم غرب ضد اسلام و شاخص هاي ضد استکباري آن و تقويت روز افزون اين فعاليت ها نبايد غفلت شود. در چنين شرايطي برخي از مردم تصور مي کنند حکومت نمي تواند از عهده اداره جامعه برآيد. البته دينداران واقعي حسابشان جداست و متوجه ريشه مسائل هستند.۴ - عده اي از مردم نيز که دينداري آن ها تقليدي است و صد البته که حکومت بايد اعتقادات ديني آن ها را تقويت کند خود به خود به سمت غرب و آن چه به نام تمدن غرب شناخته مي شود، گرايش پيدا مي کنند و جذب پديده هاي تأثيرگذاري چون اينترنت و شبکه هاي ماهواره اي مي شوند که امروزه هيچ کس نمي تواند از آن ها به دور باشد.در اين شرايط که اولاً، دشمنان دائم در حال مبارزه با شاخص هاي ديني از جمله حجابند، ثانياً برخي از مردم جذب تمدن غرب، شعارها و زيبايي هاي آن مي شوند، ثالثاً برخي به اشتباه تصوري از ناکارآمدي حاکميت دين اسلام در قالب جمهوري اسلامي در ذهن دارند که نتوانسته است به درستي نيازهاي فرهنگي و اقتصادي آن ها را تأمين کند و رابعاً با تبليغات فريبنده غربي ها هم مواجه مي شوند؛ بخشي از جامعه به سوي غرب جذب مي شود و اين نوع گرايش خود را با تقليد در مسائل رفتاري و مانند آن نشان مي دهد.
به نظر شما در مواجهه با چنين پديده اي چه بايد کرد؟ چه رويکردي بايد در مقابله با آن در پيش گرفت و آن را درمان کرد؟ اساساً قرآن کريم در اين باره چه مي فرمايد؟در پاسخ ابتدا بايد به اين نکته توجه کرد که پيروزي کامل در اين عرصه ها بسيار مشکل است. قرآن کريم براي مقابله با اين وضعيت چند نکته را بيان مي کند: ۱ - يکي از راهکارهاي قرآن کريم گرايش دادن مردم به سمت بحث هاي منطقي و به اصطلاح حکمت و برهان است. حکمت يعني بينش عميق و صحيح و در نتيجه بايد فرهنگ و اعتقادات و بينش مردم را تقويت کرد. قرآن کريم در اين باره مي فرمايد: ادع الي سبيل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنه، اي پيامبر(ص) مردم را دعوت کن به سوي راه پروردگارت با حکمت و موعظه نيکو. حکمت را به معناهاي مختلفي تعبير کرده اند اما معناي دقيق تر همان بينش عميق و درست است. اين آيه شريفه مي فرمايد: وظيفه حکومت است که مردم را به سمت مسائل مثبت و هدايت گر و بينش صحيح به سوي خدا سوق دهد. آن هم با برهان و اقناع و نه با زور و تحميل.۲ - راهکار دوم موعظه حسنه است که امروزه نظام با گسترش شبکه هاي راديويي و تلويزيوني زمينه آن را بيش از پيش فراهم کرده است. اما بايد دانست که موعظه در برابر تهاجم فرهنگي رسانه اي مدرن بيش از ۱۰ تا ۲۰ درصد تأثير ندارد. بنابراين نبايد تأثيري اساسي از موعظه انتظار داشت. به ويژه در صورتي که مردم از برخي مسئولان ناراستي و کژي مشاهده کنند. در اين شرايط به دليل تأثيرات منفي اين رفتارها، موعظه همان تأثير اندک را هم از دست خواهد داد و خنثي و بي اثر خواهد شد.

نويسنده : تاريخ خبر : 1393/01/12 - 20:44:48 گروه خبري : حجاب

تصویر ثابت

محصولات تصادفي