Google

حجاب، مبارزه ی زنان با دشمنان اسلام

حجاب، مبارزه ی زنان با دشمنان اسلام

زنان مسلمان دارای حجابی محکم هستند که نفوذ فساد در میان آنها ممکن نیست; بنابراین باید آنان را فریب داد و از زیر چادر و عبا بیرون کشید. پس از آن که زنان را از چادر و عبا بیرون آوردیم، باید جوانان را تحریک کنیم که دنبال آنها بیفتند تا در میان مسلمانان فساد رواج یابد; و برای پیشبرد این نقشه، لازم است اول زنان غیر مسلمان را از حجاب بیرون آوریم تا زنان مسلمان از آنان یاد بگیرند.
اگر چادر سر راه نفوذ دشمنان استعمارگر نبود، هیچ گاه یک جاسوس این اندازه برای زوال آن به فریبکاری نمیپرداخت. اگر حجاب اسلامی، به ویژه چادر، اهمیت خاصی نداشت، چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غربی، آن را به عنوان یک مدل لباس زنانه، در کنار صدها مدل دیگر میپذیرفتند. اگر چادر از جایگاه حساس و ارزش بلند برخوردار نبود، هرگز استعمار غرب، رضاخان را بر آن نمیداشت که تمام حکومت خود را برای از بین بردن چادر بسیج کند. آری چادر خیمهی عفاف پیروان فاطمه(علیها السلام) است که با گذشت 14 قرن، ندای آزادیبخش آن حضرت هم چنان در گوش تاریخ طنینانداز است.
علاوه بر فواید یاد شده، فواید و آثار دیگری نیز میتوان برای حجاب و پوشش نام برد; از جمله:
حفظ ارزشهای انسانی در جامعه، مانند عفت، حیا و متانت و نیز کاهش مفاسد اجتماعی; هدایت، کنترل و بهرهمندی صحیح و مطلوب از امیال و غرایز انسانی; تأمین و تضمین سلامت و پاکیِ افراد جامعه.

 

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/12/27 - 20:55:03 گروه خبري : حجاب

تصویر ثابت

محصولات تصادفي