Google

جگر مرغ بخوریم یا نه؟

جگر مرغ بخوریم یا نه؟

این عضو اندرونی، مشکل خاصی ندارد و میتوان آن را مصرف کرد، اما مصرف جگر مرغ، چندان توصیه نمیشود.
مطالعات فراوانی که در کشورهای مختلف ازجمله ایران انجام شده نشان میدهد که متاسفانه در بسیاری از مرغداریهای صنعتی، دورههای منع مصرف گوشت بعد از تجویز داروهای مختلفی مانند آنتیبیوتیکها رعایت نمیشود.
بهعبارت سادهتر، مثلا زمانی که به مرغها آنتیبیوتیک میدهند، باید حدود ۵ تا ۱۴ روز از کشتار مرغ خودداری شود؛ مسالهای که در موارد زیادی رعایت نمیشود.
بنابراین مقدار زیادی از این داروها در جگر مرغ باقی میمانند زیرا جگر، محل سمزدایی است و بسیاری از داروها قبل از دفع از بدن داخل جگر به روشهای مختلف آنزیمی خنثی میشوند.
بههمین دلیل هم بسیاری از جگرهای مرغ آلودگی بالایی به خصوص به آنتیبیوتیکها دارند. با این حساب، دکتر دباغمقدم توصیه میکند که از مصرف جگر مرغ خودداری کنید.
منبع:شهروند

 

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/12/27 - 20:45:04 گروه خبري : آشپزی و تغذیه

تصویر ثابت

محصولات تصادفي