Google

لزوم مقابله با آسيب اجتماعي بدحجابی

لزوم مقابله با آسيب اجتماعي بدحجابی

همان ميزان که انسان در دوران جواني ظرفيت دستيابي به قله هاي ترقي و سعادت را در پيش روي خود دارد به همين ميزان نيز احتمال دارد که بر اساس يک اشتباه سرنوشت خود را به سياهي بسپارد. در اين دوران هرگونه تصميمي ميتواند بر تمامي زندگي فرد تاثير بگذارد و از همين روست که تصميمات غلط نيز تاثير بسيار ناگواري بر آتيه فرد دارد. به تعبيري دقيق خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثريا مي رود ديوار کج!
بد حجابي نيز يکي از آسيب هاي جامعه جوان کنوني ماست که متاسفانه در سالهاي اخير در حال افزايش نيز هست. بسياري از روانشناسان معتقدند که بخش عمده از گرايش جوانان ما به الگوي هاي غلط رفتاري و پوششي به دليل عدم شناخت صحيح از روحيات و همچنين تحت تاثير قرار گرفتن فضاي عمومي است. يکي از ويژگي هاي اساسي دوران جواني تمايل به خودنمايي و کسب موفقيت و موقعيت اجتماعي است و متاسفانه امروزه برخي از جوانان ما اين اهداف را با آرايش هاي غليظ و يا استفاده از پوشش هاي ناهنجار پيگري مي کنند. از اين روست كه به نظر ميرسد يکي از راهکار هاي اساسي براي مقابله با بدحجابي کمک به جوانان براي شناخت روحيات خود و استفاده از آنها در مسير صحيح است.يعني جوانان ما بايد درک صحيحي از ظرفيت هاو روحيات خود داشته باشند و دلايل متقني نيز براي استفاده از آنها در طرق ديني در پيش روي خود ببينند.به زعم راقم اين سطور بسياري از جوانان ما هنوز درک درستي از دين به عنوان يک لذت معنوي ندارند.
هر كس در زندگي خود بايد به سئوالات بسيار بسيار اساسي پاسخ دهد. انسان از زماني كه درك دقيقي از خود دارد پرسش هاي عميقي تمام وجود او را در بر مي گيرد. پرسش هايي كه پاسخ به آنها نياز هر فردي است و انسان بدون اين پاسخ هاموجودي ضعيف و بي اراده است. انسان هااز همان ابتدايي كه درك دقيقي از خود پيدا ميكنند از خود ، جهان هستي ، فلسفه خلقت ،خدا ، ماورا و.. مي پرسند و همين پرسش ها و پاسخهاي آنهاست كه مسير زندگي انسان را تعريف مي كند. انسان تا زماني كه نداند خود كيست از كجا و براي چه آمده است نمي تواند زندگي با معنايي داشته باشد و اتفاقا نقطه برجسته دين مبين اسلام در همينجاست كه به هيچ كس اجازه نمي دهد كه در اين سئوالات اساسي از كسي تقليد كند بلكه هر فردي با توجه به ظرفيت هاي خود بايد به دنبال كشف اين گمشده ها برود و از همين جاست كه حركت به سوي كمال و رشد انساني آغاز مي شود. اگر انسان به اين سئوالات اساسي که غالبا نيز در دوران جواني ظهور و بروز پيدا مي کنند بر مبناي رويكرد ديني پاسخ دهد زندگي پر از شيريني و سعادت را تجربه مي كند. در دين اسلام انسان به عنوان خليفه الله معرفي شده است كه توانايي دخل و تصرف در همه چيز را دارد.انسان از نگاه اسلام موجودي است كه با عبوديت مي تواند به ربوبيت دست پيدا كند. از امام صادق(ع) نقل شده است: «اَلعُبُودِيَّةُ جَوهَرٌ كُنهُهَا الرُّبُوبِيَّة؛ عبادت كردن جوهري است كه ذات آن ربوبيّت است.يعني اگر فردي به معناي واقعي كلمه مسلمان و مومن شود مي تواند پروردگاري كند . از سوي ديگر دين مبين اسلام در ساحت معنويت بسيار لذت گراست . ملاقات پروردگار كه همانا سعادت آدمي در آن است عين لذت است.قرآن كريم در سوره انشقاق ميفرمايد «يا ايها الانسان انك كادح الي ربك كدحاً فملاقيه »يعني معناي زنگي انسان ملاقات پروردگار خالق تمام هستي است. اين طرز نگاه كردن به زندگي بسيار به انسان اميد مي دهد و انسان را سراسر شوق و لذت ميكند. يعني اگر جوانان ما به اين نقطه برسند که داشتن حجاب به دليل سياست هاي جمهوري اسلامي نيست بلکه به خاطر رسيدن به لذت غرق شدن در معنويت الهي است هرگز ديگر شاهد چنين افتضاحات فرهنگي نخواهيم بود.
از سوي ديگر ما بايد به سمت تغيير مد و الگوي حجاب نيز حرکت کنيم.يعني در بعد بيروني نيز براي جوانان خود فضا را براي تمايل به سمت معنويت هموار سازيم. نگارنده چندي پيش در بازديد از يکي از بازارهاي بزرگ پوشاک تهران به اين نتيجه دست يافت که ايجاد گشت ارشاد و يا سختگيري بر جوانان امر بيهوده است! اگر نگاهي به لباس هايي که در ويترين مغازه هاي ما وجود دارد داشته باشيم متوجه مي شويم که جوانان ما هيچ چاره اي جز انتخاب لباس هاي نيمه برهنه، تنگ و با برچسب هاي زننده ندارند يعني اگر فردي نيز بخواهد يک لباس اسلامي و مبتني بر شئونات فرهنگي جامعه انتخاب کند ساعت ها بايد در جستجو باشد و در نهايت نيز نمي تواند آنچيزي را که خود مد نظر داشته است پيدا کند.اين مسئله در خصوص پوشش هاي بانوان نيز بسيار بيشتر به چشم مي خورد. ديگر در کمتر مغازه اي مانتوهايي با آستين هاي بلند وجود دارد و جالب اينجاست که اگر دختران همين لباس ها را انتخاب کنند در خيابان ها با برخورد انتظامي روبه رو مي شوند!! و اين در حالي است که اين برخوردها و نظارت ها در وهله اول بايد در مقابل توليد کنندگان اين نوع از پوشش ها باشد و نه جواناني که از سر ناچاري اين لباسها را انتخاب مي کنند!البته شايد اين احتجاج نيز مطرح شود که اگر کسي مايل به پوشيدن لباس هاي مناسب باشد سرانجام آن را پيدا ميکند اما بايد پرسيد که همه جوانان ما مي توانند بر خلاف مسير رودخانه اي که در بازارهاي ما به راه افتاده است شنا کنند و يا نه !
البته در سالهاي اخير نيز با گسترش رسانه ها و افزايش تعاملات فرهنگي بر موضوع مدگرايي افزوده شده است و شاهد هستيم كه به روز ترين مدهاي غربي كه از طريق شبكه هاي ماهواره اي به كالبد فرهنگي اجتماع تزريق مي شود در خيابان هاي كلانشهرهاي ايران ظهور و بروز پيدا مي كند. امروز رسانه هاي غرب درصدد هستند نوع جديدي از زندگي را در جامعه رواج دهند كه شايد بتوان شاخص حركت اين پويش اجتماعي را در مسئله پوشش كندو كاو كرد. گسترش مدرنيته در جوامع وماهواره ها به عنوان نماد رسانه اي جامعه مدرن، جايگاه خاصي در ميان ساير رسانه هاپيدا كرده اند.ماهواره كه محصول جامعه مدرن است، امروزه گستره وسيعي از جهان را تحت سلطه قرار داده است و هم اكنون رد پاي ماهواره هاحتي در ميان عشاير و چادر نشينان كشور ما نيز به چشم مي خورد. وجود ماهواره ها در منازل پيامدهاي بسياري را در پي دارد كه قسمتي از اين پيامدها مربوط به آسيب هاي اجتماعي اين پديده در سطح جامعه است. البته بخش عمده اي از اهداف شبكه هاي ماهواره اي را جوانان تشكيل مي دهند و همين قشر نيز به دلايل متعدد تاثيرپذيري بسيار بيشتري از برنامه هاي اين شبكه ها دارند. جوانان كه سرشار از هيجان هستند با نظاره انواع مدهاي پوشش و آرايش شخصيت هاي اين نوع برنامه ها تحت تاثير آن قرار مي گيرند و حتي بعضا ناخودآگاه به دنبال پيگيري اين نوع از رفتارهاي اجتماعي سوق پيدا مي كنند.
در پايان به بخشي از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص دوران جواني و لذت هاي زودگذر اشاره مي کنيم و اين نگاشته را به پايان ميبريم.«اين زندگي ميگذرد؛ لذات و سختيهايش همه به طرفةالعيني ميگذرد. شما در دورهجواني، اين حرف را درست نميفهميد. انسان در دوران جواني خيال ميكند دنيا ثابت است، ساكن است، هميشه همين جور است؛ به سن ما كه رسيديد، يك نگاه ميكنيد، ميبينيد دنيا عجب سريع ميگذرد؛ چشم به هم ميزنيد، گذشته. خب، آن طرف: «و انّ الدّار الأخرة لهي الحيوان»؛) زندگي و حيات، آنجاست. «ذلك الّذي يبشّر الله عباده»(8) - كه امروز در آيات كريمه ميخواندند - بشارتهاي الهي آنجاست. هم براي آنجا، هم براي حفظ عزت كشور و پيشرفت كشور، وضع حجاب را، وضع عفاف را، وضع تقيدات و پايبندي را خانمها بايد مراقبت كنند؛ اين وظيفه است. خودنمايي و جلوهفروشي، يك لحظه است و آثار سوء آن براي كشور، براي جامعه، براي اخلاق، حتّي براي سياست، آثار مخرب و ماندگار است؛ در حالي كه ملاحظهعفاف، ملاحظهحدود شرعي در رفتار و حركات بانوان، اگر چنانچه سختياي داشته باشد، سختيِ كوتاهي است، اما آثارش، آثار عميق و ماندگاري است. خود خانمها خيلي بايد مراقبت كنند مسئله حجاب را، مسئله عفاف را؛ وظيفه آنهاست، افتخار آنهاست، شخصيت آنهاست.»

 

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/12/24 - 20:43:03 گروه خبري : حجاب

تصویر ثابت

محصولات تصادفي