Google

نقش زنان در جنگ نرم

نقش زنان در جنگ نرم

 به تحقيق عدم شکل گيري جامعه اسلامي مانع از تحقق تمدن اسلامي مي باشدکه خانواده به منزله اصلي ترين واحد سازنده آن ميباشد. دشمن به دنبال آن است که با استحاله مدل خانواده ، به سبب تغيير سبک زندگي اسلامي به سبک زندگي غربي، خانواده را از مسير کارکردهاي خود منحرف ساخته تا بدين وسيله جامعه را از مسير اسلاميت خارج نمايد. عدم وجود جامعه اسلامي، مانع از بر سرکارآمدن دولت اسلامي مي شود و به اين ترتيب استحاله جامعه اسلامي، استحاله دولت اسلامي را در پي داشته و پس از استحاله نظام اسلامي، پديده انقلاب اسلامي منجر به شکست شده و کارآمدي اين فرضيه را در اذهان جهانيان باطل مي نمايد. 
به نظر مي رسد سير مذکور، نقشه راه دشمن در براندازي نرم نظام ج.ا.ا است. در واقع تنگه احد جنگ نرم، خانواده است و استراتژي «خانواده زدايي» از جمله مهمترين و کارآمدترين راهبردهاي تحقق امپراتوري و دهکده جهاني دانسته شده است تا جايي که روساي سلطه در اين راستا، جهاني سازيِ سبک ِزندگي آمريکايي را مورد توجه ويژه قرار داده و از آن به عنوان مهمترين استراتژي اجتماعي جهاني سازي ياد نموده و بودجه هاي کلاني را در اين راستا به تصويب رساندهاند. 
رد پاي اين اعتبارات در تأسيس و توليدات رسانه ها و ماهواره هاي بيگانه مانند شبکه هاي من و تو و فارسي وان و همچنين در فضاي سايبر به وضوح به چشم ميخورد. نگاهي به عملکرد رسانه هاي غربي و عليالخصوص شبکه هاي فارسي زبان به عنوان اصليترين توپخانه هاي جنگ نرم دشمنان نشان ميدهد که اين شبكهها بانوان ايراني را يکي از اصليترين مخاطبان خود قرار دادهاند و درصدد هستند تا حداکثر تاثير گذاري را بر اين قشر داشته باشند .
نوع نگاه بانوان به مسائل که با احساسات بيشتري نسبت به مردان همراه است اين فرصت را درپيش روي دشمنان پيش آورده است تا آنان به تلاش براي تغيير در سبک بانوان ايراني بپردازند. نگاهي به فحواي سريال هايي که از سوي شبکه هاي ماهوارهاي فارسي زبان پخش مي شود به خوبي بيانگر اين موضوع است که زن ايراني مسلمان آماج حملات اعتقادي قرار گرفته است . در اين شبکه ها با تزريق شائبههاي فمينيستي سعي ميشود تا جايگاهي که دين مبين اسلام براي زنان تعريف کرده است مخدوش و قديمي جلوه داده شود و اين در حالي است که اسلام با وضع قوانين مطابق با نيازهاي فرد و جامعه توانسته است پاسخي گويا در خصوص حضور و نقش زنان در خانواده و اجتماع ارائه دهد.آن گونه که از فحواي سريال ها و فيلم هاي شبکههاي ماهواره اي بر مي آيد آن است که اين شبکه ها هدفي جز شکست در ساختار خانواده ندارند. به عنوان مثال در اغلب سريال هاي اين شبکهها شخصيت هاي اصلي دم به دم از خدا و معنويت صحبت مي کنند اما زماني که در يک معادله احساسي قرارمي گيرند کاملا عقلانيت ليبرالي بر فضاي داستان حاکم مي شود . عقلانيتي که مبتني بر فردگرايي  و لذتگرايي است و اين اجازه را به فرد ميدهد تا به راحتي به خانواده خويش خيانت کند بيآنکه هراسي داشته باشد که از سوي وجدانش مورد سرزنش قرار گيرد . چرا که وي بر اساس يک حساب منطقي و عقلاني - حسابي منطقي که اساس را بر فرد مي گذارد و به وي اين اجازه را مي دهد تا در مدت کوتاه عمر تنها به خويش بينديشد - عمل کرده است.
از اين رو مي توان گفت شبکه هاي ماهوارهاي درصدد هستند تا سبک جديدي از رفتارها را از طريق تغيير در الگوهاي رفتاري زنان در جامعه پديد آورند. سبکهاي زندگي که در آن اخلاق و ديانت جايي ندارد و تنها نفسانيت است که در غالب شعارهاي اومانيستي نمود پيدا مي کند. امروز همه جامعه بايد از خطرات ترويج الگوي زن مدرن از سوي شبکههاي ماهواره اي هوشيار باشند. 
الگوي پرهزينه زن مدرن يکي از مغالطات اساسي عصر جديد را ميتوان 
همتراز کردن عبارت هاي سنت و مدرنيته با بد و خوب دانست. امروز هرآنچه را که مدرن است خوب مي دانند و هر آنچه را که قديمي است سنتي و از رده خارج مي پندارند .
منبع: روزنامه رسالت
نویسنده:فاطمه سادات حيدري

 

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/12/20 - 20:30:58 گروه خبري : حجاب

تصویر ثابت

محصولات تصادفي