Google

تیپ شخصیتی هیستریک

 تیپ شخصیتی هیستریک

ویژگیهای افراد دارای شخصیت هیستریک
- وابسته بودن به دیگران:
این قبیل افراد، بهگونهای کودکوار وابسته به دیگران هستند. از کمترین استقلال شخصی برخوردارند و بهتنهایی قادر به انجام امور خود نیستند، توان تصمیمگیری ضعیفی دارند و همیشه منتظرند که دیگران برای آنان تصمیم بگیرند و البته این ناتوانی به شکل جبران کمبود، نمود مییابد.
- تشنه توجه و محبت:
حرکات و رفتارهایشان در جهت جلب توجه دیگران است و برای این کار، به هر ابزاری متوسل میشوند؛ از گریه و زاری گرفته تا ایماء و اشارههای نامتعارف و آرایشهای تند. آنان دوست دارند همچون یک بت پرستیده شوند.
-رفتارهای نمایشی:
این گروه از افراد، رفتارهای نمایشی و درام گونه دارند. اینقبیل رفتارهای نمایشی، ممکن است بسیار ظریف و تحسینبرانگیز و یا خشن و پرخاشگرانه باشد. بیشتر در جمع و یا مهمانیهای خانوادگی سعیمیکنند با انجام حرکات نمادین و نقشبازی، در ذهن دیگران خاطره بکارند.
- اغراق در بیان مسائل:
هنگام نظر دادن پیرامون مسائل یا اشخاص، بسیار اغراقآمیز و خارج از حد متعارف صحبت میکنند. آبوتاب خاصی به موضوع میدهند یا بیشتر از آنچه که هست، بزرگ توصیف میکنند و یا بیش از حد، کوچکنمایی و تحقیر میکنند.
- هیجانزدگی:
بیشتر مواقع هیجانزده هستند. غم، شادی، خوشبینی، بدبینی، ترس و… را بهصورت متناوب و متغیر ابراز میکنند.
- احساسات ناپایدار:
احساسات و عواطف آنان، متغیر و سطحی است بهگونهای که احساسشان پیرامون یک موضوع، مدام از حالتی به حالت دیگر تغییر میکند و از عمق بسیار کمی نیز برخوردار میباشد.
- خودمحوری:
اشخاص هیستریکال، درواقع افرادی خودمحور هستند. وابستگی آنان به دیگران و گدایی توجه و محبت، بهمنزلهی این نیست که دیگران را افرادی بزرگ و محترم میپندارند بلکه برای این است که آنان را رام و نگران احوال خود کنند که خود، نوعی استعمار محترمانهی دیگران است.
- ترس از تنهایی:
این قبیل افراد، بهشدت از تنهایی هراس دارند و اگر مجبور شوند لحظاتی را تنها و بدون همنشین سرکنند، بهطور حتم پای تلفن خواهند نشست و با افراد زیادی تماس خواهند گرفت تا سرانجام موفق شوند با یکی دو نفر به صحبت بپردازند و از ترس تنهایی، رهایی پیدا کنند.
- اعتمادبهنفس پایین:
این قبیل افراد، به این دلیل که از غنای درونی بیبهرهاند و وجود خود را در مهر تأیید دیگران احساس میکنند، افرادی شکننده هستند و اعتمادبهنفسشان تا حد معنیداری کاهشیابنده است. آنان برای اینکه مطمئن شوند در چشمانداز دیگران، افرادی بزرگ و محترم هستند، مدام به نظرخواهی از دیگران میپردازند.
- تلقینپذیر:
افرادی زودباور هستند که بهراحتی تحت تأثیر دیگران قرار میگیرند، بهراحتی فریب میخورند، بهسرعت تحت تأثیر فضا و اشخاص قرار میگیرند بهگونهای که خود را از یاد میبرند.
- تحریکپذیر:
زود برانگیخته میشوند و واکنشهای تندوتیزی به محرکهای محیطی میدهند.
چه موقع این تیپ شخصیتی، اختلال محسوب میشود؟
همهی ویژگیهای روانشناختی انسان، تا زمانیکه در چرخهی زندگیاش، بینظمی و آشفتگی ایجاد نکرده باشد، همچنان یک ویژگی و تیپ منحصربهفرد او تلقی میشود اما موقعی که آن ویژگی از حالت تعادل فراتر یا فروتر رود، اختلال نامیده میشود و باید مورد بررسی و درمان قرار گیرد. دربارهی تیپ شخصیتی هیستریانیک نیز هنگامیکه یک یا چند مورد از ویژگیهای بالا، بهصورت زماندار و تکرارشونده در وجود فرد ریشه بدواند و مسیر روانی- رفتاری او را از حالت طبیعی خارج کند، فرد به اختلال شخصیت هیستریک مبتلا میشود.
ویژگیهای افرادِ در معرض ابتلا به اختلال شخصیت هیستری:
- دوستداشتنی
- شوخطبع
- بسیار خوشبین
- غیرقابل پیشبینی
- شورانگیز و هیجانی
- مغرور و خودپسند
- تئاترگونه و شکوهمند زندگی میکنند.
- در زمان حال زندگی میکنند.
- از مدیریت خوبی برخوردارند.
- از آرایش و پوششهای اغواگرانهاستفاده میکنند.
- از وجههی اجتماعی بالایی برخوردارند.
درمان:
- رواندرمانی:
اختلال شخصیت هیستریک نیز مانند سایر اختلالات روانی، قبل از هر نوع تجویز دارویی، باید از طریق رواندرمانی بررسی و درمان شود. بهترین تکنیک رواندرمانی برای این قبیل افراد، استفاده از فن روان تحلیلی است که از آن طریق، در موقعیتها و زوایای مختلف، از بیمار و رفتارهای او فیلم گرفته میشود، سپس بیمار به همراه روانشانس خود، به تماشای فیلم مینشیند و روانشناس، به آنالیز رفتارها و علائم هشداردهندهی بیمار میپردازد. بیمار نسبت به وضعیت خود، بینش پیدا کرده و سپس به مقایسهی اوضاع روانی و رفتاری خود با افراد عادی جامعه میپردازد.
- دارودرمانی:
درمان دارویی، زمانی قابل پیگیری است که در مرحلهی اول، درمان روانشناختی، جوابگوی مشکل فرد نباشد و دوم اینکه اختلال فرد، با سایر اختلالات روانی همچون اضطراب، شیدایی، افسردگی و… همراه باشد که در این حالت، از قرصهای ضداضطراب و افسردگی برای مهار رفتارهای تنشی فرد استفاده میشود.

 

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/12/13 - 20:44:58 گروه خبري : روانشناسی

تصویر ثابت

محصولات تصادفي