Google

بی توجهی به جایگاه زن و بد حجابی

بی توجهی به جایگاه زن و بد حجابی

چراهايي كه ساليان سال است مطرح مي شود اما براي پاسخش كمتر «زيرايي» جاي «آيا» مي نشيند. چراهايي كه مهم ترين آنها نداشتن وجه اسلامي برخي از زنان ايران اسلامي درجامعه است. چراهايي كه مهم ترين آنها شنيده شدن لهو و لعب درمعابر و كوچه هايي است كه به نام شهدا خوانده مي شوند آن هم در ايام فاطميه و ... چراهايي كه مهم ترين آنها رعايت نشدن شئونات اوليه اخلاقي در تعاملات اجتماعي بين زنان و مردان در اماكن عمومي است. چراهايي كه دردناك ترين آنها برخورد با ارزش هاي اسلامي در رسانه ها است.
اما صحبت من از حجاب است...
صحبت از حجاب است نه آنچه به عنوان تزيين برسر برخي از زنان ما رنگ موها و گل سرها را زيباتر جلوه مي دهد. نه آن روسري هاي كوتاهي كه با گره هاي كوچك زير سپيدي گلو، رها مي شوند و نه آن شال هايي كه بر بلنداي موهاي عجيب و غريب!! زير گيره هاي به بزرگي بي غيرتي و وسعت جلب توجه به دورگردن مي پيچند... و نه... و نه... ونه آن چيزي كه برخي از آن به عنوان حجاب آن هم زوركي ياد مي كنند.
منظور حجاب اسلامي من درآوردي برخي از ما زنان هم نيست! حجابي كه با چادرهايي ملي! قجري!چادرهاي براق عربي! چادرهاي تن نما و تنگ آستين دار و... بر سر ماست و متناسب با آن صورت را رنگ كرده و كيف ها را بر دوش انداخته و در بازار به خريد مي پردازيم و در اتوبوس ها تا كرده و در كيف مي گذاريم.
منظور حجاب كامل اسلامي است.حجاب فاطمي كه از فاطمه (س) بر ما رسيده است. حجابي كه گردي صورت مادرزاد، مچ دستان بي زيور، برجستگي هاي بدن و ماهيچه هاي پا و سينه و... را مي پوشاند و زن را از هرگونه سوء استفاده حتي نگاهي نامحرم و نامبارك حفظ مي كند.
حجابي كه سنگر زن مسلمان براي حضوري فعال در جامعه و حفظ شؤنات او در تعامل با مردان است. حجابي كه زاييده عفت و عفتي كه فرزند حياء زن مسلمان است.
هيچ مي دانيم كه حجاب و عفاف در هميشه تاريخ به عنوان دو ارزش درجامعه بشري به ويژه جوامع اسلامي مطرح بوده و است. هيچ دقت كرده ايم كه يكي از امتيازات انسان، در مقايسه با موجودات ديگر، تهيه پوشش مناسب براي اندام خويش است. براين اساس، پوشش يكي از شؤون و ويژگي هاي انسان به شمار مي آيد.
نه اينكه زنان در انديشه هاي خود به دنبال كشف حقيقت شان از جانب محبوب هستند نه اينكه هر آنچه سر راهي است و ديدني ارزش كشف شدن ندارد. 
هيچ فكر كرده ايم كه در تاريخ فلسفه و نيز انديشه، حجاب يكي از بهترين و مهم ترين تشبيهات و استعارات براي آن چيزي بوده كه پوشاننده حقيقت است.
حقيقت، آشكارگي است كه نيازمند كنار زدن حجاب ها توسط اهل و محرمش است. از همين رو است كه براي فيلسوف، هر چيز عريان و آشكار كه هركس را توان ديدن آن است ناچيز و بي اهميت جلوه مي كند. در يك معني لطيف حتي مي توان گفت: فيلسوف يا همان كاشف ، از عرياني مكشوف چندان خرسند نيست.
براي فيلسوف آنجا كه رازي در كار نباشد كاري نيز وجود ندارد. او درمقام جوينده حقيقت بايد نشان دهد كه همواره رازي در ميان است از همين رو است كه مي كوشد باز در حجاب كند آنچه را كه محرمانه افشا كرده است.
اين داستان در زندگي زن و مرد هم اين گونه بازخواني مي شود كه مردان در مقام فيلسوف زماني كه زن را درمقام راز عريان ببينند، دليلي براي علاقه افشا ندارند و در وجهي عكس آن در پس افشاگري محرمانه از عرياني آن ناخرسندشده و به پوشاندن راز خود براي كشف نشدن حقيقتش استفاده مي كنند كه از آن به نام غيرت و همت ياد مي شود. حال سؤال اين است مرد در مقام فيلسوف چه كاري خواهد داشت اگر رازي وجود نداشته باشد؟
بايد بدانيم كه مرد و زن هستي فراتر از تاريخ شناخته شده بشر دارند و در تاريخ اديان همواره از حجاب به عنوان امري اصيل و پيشينه دار ياد شده است. به گفته ويل دورانت، «قوم يهود و ايرانيان قديم، حجاب را براي بانوان يك نوع كرامت و شرافت و از واجبات ديني مي دانستند.» 
بي ترديد مبناي حجاب در شريعت حضرت موسي (ع)، آيات تورات بوده كه بر حجاب تأكيد مي كرده است. در آن آيات، كيفيت پوشش زنان يهودي مشخص بوده است. تورات شباهت لباس زنان و مردان را نهي مي كرده: در قسمتي از تورات مي خوانيم: «متاع مرد بر زن نباشد و مرد لباس زن را نپوشد زيرا هركه اين كند مكروه يهوه خداي تو است»
اما اسلام: پوشش و حجابي را به ارمغان آورد كه اصل آن مربوط به احكام ويژه بانوان است و اتكاي آن، بر تفاوت هاي طبيعي و ساختاري زن و مرد استوار است و آن از سوي خدا در رده آيه قرآن بر ما نازل شده است.
حضرت عيسي روح الله (ع) نه تنها احكام شريعت يهود را در مورد حجاب تغيير نداد بلكه با قوانين شديدتري آن را استمرار بخشيد و در برخي از موارد قدم را فراتر نهاد و سختگيري بيشتري وجوب حجاب را مطرح ساخته است.
مسيحيت براي ازبين بردن زمينه هرگونه تحريك و تهييج، زنان را به صورت شديدتري به رعايت كامل پوشش و دوري از هرگونه آرايش و تزيين فراخواند. بنابر متون تاريخي، چادر و روبند، براي خاتون هاي اشراف ضروري بود و در اعياد نيز كسي آن را كنار نمي گذاشت؛ بلكه با طلا و نقره و پارچه هاي زربفت آن را تزيين مي كردند و حتي براي تفريح نيز با حجب و حياي كامل در مجالس انس و يا گردش هاي دور از چشم نامحرم شركت مي كردند.
اما اسلام حجاب را براي زنان متناسب با شئوناتشان با تعديل و نظم مناسب و به دور از افراط و تفريط، سهل انگاري مضر يا سختگيري بي مورد به جامعه بشري ارزاني داشته است. 
با اندكي تدبر در آيات قرآن فلسفه حجاب را به گونه اي صريح مي توان احترام و نگه داشتن حرمت زن دانست: كسي كه به عظمت حجاب پي ببرد؛ مي فهمد بي حجابي و بدحجابي ثمره عدم معرفت و شناخت حقيقي جايگاه زن در نظام هستي است.
حال با وجود همه اين دانسته ها و الزامات به رعايت فرهنگ حجاب اسلامي در جامعه اسلامي دوست دارم آخر نوشته هايم به وصيت نامه شهدا در امر رعايت حجاب اشاره كنم كه بدانيم از جانب شهدايمان به چه امري مؤظف و تكليف شده ايم.
در بررسي هاي 53 هزار وصيت نامه شهدا 8681 وصيت وجود دارد كه در آن به موضوع حجاب پرداخته شده است. 
وصيت هايي كه هركدام را هر زمان بخواني گويي با شهيد در دوران كنوني هم صحبت شده اي و اين است عزت و كرامت شهداي ما وقتي مي گويند.
شهيد داود صابري (1362-1347) :خواهر عزيز، اميدوارم كه با رعايت كردن حجاب اسلامي مشت محكمي بر دهان دشمنان اسلام بزنيد، شهيد داوود محمدي (1362-1344): خواهرانم شما هم زهراوار باشيد كه حجاب تو هم يك سنگر است.
شهيد رمضانعلي خاركش (1366-1348) : از خواهرانم مي خواهم كه با حفظ حجاب و عفت و پاكي شان، به جنگ با فتنه و بي بندوباري بروند و نگذارند منافقين پليد و افراد فاسد بي غيرت، جامعه را خراب بكنند.
شهيد رضا اكبري (1362-1342): و پيام من به خواهران حزب الله اين است كه هميشه جلوي منافقين دين باشيد و نگذاريد كه هركاري دلشان خواست بكنند، حجاب خود را حفظ كنيد چون حجاب شما كوبنده تر از خون من است.
و بالاخره وصيتي از شهيد سيدحسين حسيني (1365-1343): به تمامي خواهران ديني هم تأكيد مي نمايم كه سعادت دنيا و آخرت شما در گرو حفظ اكمل حجاب است و با رعايت حجاب كامل اسلامي و حضور همه جانبه خويش در تمامي صحنه هاي انقلاب، مشت محكمي باشيد بر دهان كساني كه با شعار آزادي زن، اسارتي نوين را براي آنان به ارمغان آورده اند.

 

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/12/12 - 20:48:26 گروه خبري : حجاب

تصویر ثابت

محصولات تصادفي