Google

حجاب ازدیدگاه روانشناسان

حجاب ازدیدگاه روانشناسان

شهید مطهری در پاسخ به این سئوال که چرا زن باید خودش را از غیر محارم خود بپوشاند  می گوید :

اولین خاصیتش خاصیت روانی است یعنی آرامش روانی .لذا از کارکدهای مهم فردی و اجتماعی حجاب پدید آوردن بهداشت روانی است.

حجاب و آرامش روانی

رعایت حجاب در سلامت و پاکی اجنماع مؤثر است. حفظ پوشش مناسب از جانب زنان از تحریک مردان جلوگیری نموده و همین امر موجب آرامش روانی برای مردان جامعه خواهد بود. با توجه به اینکه سلامت روانی در سلامت جسمی تأثیر مستقیم دارد .دکتر الکسسین کارل و دکتر ویل کارنگی در کتابهای خود می گویند : هیجان و تحریکات روانی ، عامل عوارض جسمی همچون بیماری زخم روده می باشد و همچنین توماس اکمبس می گوید : لذت های جسمانی در اول کار بر ما لبخند می زنند ولی عاقبت نیش زهر آلود خود را در روح ما فرو برده و هلاکمان می کنند.

پس با ارتباط سلسله واری که حفظ پوشش و سلامت جسمی و روانی فرد با یکدیگر دارد ، نقش زنان در حفظ سلامتی و بقای اجتماع با رعایت پوشش مناسب مشخص می شود.

به علت تأثیر زیاد آن در استحکام خانواده به عنوان پایه و اساس اجتماع و نیز تأثیر آن در ساخته شدن فرزندان با تربیت صحیح و پاک نگه داشتن محیط اجنماع از عوامل تحریک آمیز حیوانی.

از طرفی نیز با رعایت حجاب ریشه بسیاری از تفاخرها ، تکاثرها ، اسرافها ، تحریک های بی موقع در اجتماع کنده خواهد شدو بذر فساد خشکیده خواهد شد.

رنگ پوشش و تأثیر آن بر روان فرد

روانشناسان در خصوص رنگ سفید و مشکی بر این نظریه که وقتی انسان به اجسام سفید رنگ نگاه می کند احساس می کند که آن شیء به وی نزدیکتر از فاصله اصلی می باشد در حالیکه شیء سیاه رنگ را احساس می کند که از او دورتر می شود. پس پوشش مشکی برای زنان موجب می گردد که از دید مردان دورتر جلوه نماید . عضو دفتر مطالعات و تحقیقات زنان مبحث رنگ را در حداکثر حجاب مطرح نموده و گفته است : اگر چه رنگ مشکی صامت بوده و موجب تحریک و تهیج غرائز نمی شود . هدف از پوشش ، اجاد فضای آزادی برای دختران و پسران در فعالیت های اجتماعی می باشد و مانعی برای تحریک های غیر اخلاقی مردان.

پس این پوشش باید به گونه ای باشد که حیاء و عفت در انسان را متجلی سازد تا زنان بتوانند با بهره گیری از گوهر حیاء در کنار مردان به عالیتریت درجه از کمال برسند که مقصد نهایی همان است.

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/11/12 - 19:50:29 گروه خبري : حجاب

تصویر ثابت

محصولات تصادفي