Google

حرمت نان و نمک

حرمت نان و نمک

دُرست است

اگر با موهای مِش کرده به هیئت بیایی

و یا جیغ ِ آرایشت از صدای ِ روضه خوان بلندتر باشد

برای حُسین فرقی ندارد.

کـَرَم ِ او همه ی ما را نمک گیر میکند.

اما به حُرمت ِ همین نان و نمک برای تو فرق داشته باشد...
 

فرق داشته باشد آنطور که به همه جاها میروی به هیئت نروی.


عزاداری بی حجاب

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/08/17 - 17:31:33 گروه خبري : حجاب

تصویر ثابت

محصولات تصادفي