Google

متن زیبا درباره حجاب

متن زیبا درباره حجاب

زن در کلاس صبر و ناز و انتظار شاگرد اول شد

و مرد در کلاس تمنّا و نیاز و تلاش برای وصال.
زن آموخت که چگونه دل برباید
و مرد آموخت که چگونه دل به دست آرد.
مرد عصیانگر بود و سرکش.
نگاه به هر سو داشت و میل به کشف و ادارک.
پس حجاب چشم بر او واجب شد تا نگاهش فقط به سوی محبوب خود باشد.
زن نیز چون لطیف بود و زیبا،
میل به خودآرایی و نمایانگری داشت.
پس حجاب تن بر او واجب شد تا گرفتار تبرج نشود.
این شد که خداوند اول بار حجاب چشم را به سوی مرد نازل کرد
و سپس حجاب تن را برای زن آفرید

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/07/29 - 10:17:41 گروه خبري : حجاب

تصویر ثابت

محصولات تصادفي