Google

آزادی ......

آزادی ......

بے حجابے آزادے نیست ، چون هیچ صاحب خانه اے با نام آزادے دیوار

خانه خود را بر نمی دارد و شب ها در حیاطش را باز نمی گذارد..

گوهر عفاف و پاکے ، کم ارزش تر از طلا و پول و محصول نیست . حواست

باشد که دزدان ایمان و غارت گران شرف هم فراوانند.

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/07/10 - 22:38:34 گروه خبري : مقالات

تصویر ثابت

محصولات تصادفي

چادر مانتو ملیکه 70,000 تومان