Google

شعر حجاب با نام حفظ گل

شعر حجاب با نام حفظ گل

زن بسا گل بود در باغ و گلزار جهان

مرد او اندر مثل باشد چو مرد باغبان

باغبان باید که دیوار کشد بر دور باغ

تا گلش ایمن شود از دستبرد این و آن

مرد هم باید بپوشاند به زن زیب حجاب

گر همی خواهد گلش همواره در امن و امان

ورنه می باید ببیند او به چشم خویشتن

غنچه ناموس خود را در کف بیگانگان

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/07/01 - 11:01:48 گروه خبري : اشعار

تصویر ثابت

محصولات تصادفي