Google

سکه سکه خودت را ارزان نفروش

سکه سکه خودت را ارزان نفروش

خواهرم سلام

اما من تو را خواهرِ خودم می دانم چرا که تو در فکر و عمل به دین از دیگران به من نزدیکتری، هم اینکه چادر محافظ وجود توست و تو به داشتنش افتخار می کنی خودش دلیل محکمتری می شود برای خواهر بودنمان.

حجاب دختران

اما غرض از نگاشتن نامه

همیشه گفته اند و می گویند که زن گوهری است گرانبها، اما آیا تاکنون با خود اندیشیده ای که وجود یک زن چگونه به مقام گوهر شدن رسیده است؟ علم کیمیا زحمت صد ساله را یک شبه طی می کند، اما به نظر من کیمیا در گوهر شدن یک زن هیچ قدمی بر نداشته است، آن زن که یک شب و با یک جرعه بخواهد گوهر شود به همان یک شب و یک قدم دستمالی بی ارزش می شود، اما آنکه بهای گوهر بودنش را در پنهان ماندن و پوشیده بودن خویش یافته برای بیشتر با ارزش تر کردن خود، خود را بیش از قبل می پوشاند و پنهان می کند و در فکر زمان نیست.

گوهری گرانبها تر است که هرچه بر قیتش افزوده می شود پنهان ترش می کنند، هرچه گوهر پنهان تر قیمتش افزون تر.

آیا تو اینگونه ای؟ آیا تو گوهری پیدا در نهایت پنهان بودن هستی؟


اما راستش گاهی اوقات تو را در عین پنهان بودن پیدا دیده ام، اینکه در حجاب دین پنهان می شوی و نفس حجاب حیای تو را کنار می زند، به بهانه ی بی بهانه لب به سخن با نامحرم می گشایی و به قیمتی ارزان صدایت را می فروشی. خواهرم تو که بر گوهر بودن خود ایمان داری این را هم بدان که گوهر ماندن تو تنها به حجاب ظاهر نیست، وجود تو زمانی با ارزشتر می شود که نه تنها ظاهر بلکه باطن،  فکر، صدا و سخن تو هم در حجاب باشد.

دوست من، بدان که هم کلام شدن و همراه شدن با نامحرم حتی در امور دین و مذهب تو را از گرانبها تر شدن فاصله می دهد، گاهی نفس بهانه های دین می آورد برای کم ارزش کردن تو و شیطان لباس ایمان بر تن می کند تا تو را به گمراهی بکشاند.


انقلاب و اسلام در این روزگار زنان و مادران گرانبها می خواهد، پس سکه سکه خودت را ارزان نفروش، حتی با یک پیام کوتاه.

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/06/15 - 22:24:14 گروه خبري : مقالات

تصویر ثابت

محصولات تصادفي